Guo Chen,Yuanwei Lu,Yuan Meng,Bojie Li,Kun Tan, Dan Pei,Peng Cheng,Layong Luo, Yongqiang Xiong, Xiaoliang Wang, Youjian Zhao, Fast and Cautious: Leveraging Multi-path Diversity for Transport Loss Recovery in Data Centers, USENIX ATC, 22-14 June, 2016

Sheng Zhang, Zhuzhong Qian, Zhaoyi Luo, Sanglu Lu. Burstiness-Aware Resource Reservation for Server Consolidation in Computing clouds. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS), vol. 27, no. , pp. 964-977, April 2016

Copyright © 2018 - DISLAB