Qinhui Wang, Baoliu Ye, Bin Tang, Tianyin Xu, Song Guo, Sanglu Lu and Weihua Zhuang, Robust Large-Scale Spectrum Auctions against False-Name Bids, IEEE Transactions on Mobile Computing (IEEE TMC), 2018

Sheng Zhang, Zhuzhong Qian, Jie Wu, Fanyu Kong, and Sanglu Lu. Wireless Charger Placement and Power Allocation for Maximizing Charging Quality. IEEE Transactions on Mobile Computing (TMC), 2018

Xiao Zhang, Wenzhong Li, Vu Nguyen, Fuzhen Zhuang, Hui Xiong, Sanglu Lu, Label-Sensitive Task Grouping by Bayesian Nonparametric Approach for Multi-Task Multi-Label Learning, in the 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2018), Stockholm, Sweden, July 13-19, 2018.

Xiaoda Zhang, Zhuzhong Qian, Sheng Zhang, Xiangbo Li, Xiaoliang Wang, Sanglu Lu, COBRA: Toward Provably Efficient Semi-clairvoyant Scheduling in Data Analytics Systems, INFOCOM 2018

Chuyu Wang, Jian Liu, Yingying Chen, Lei Xie, Hongbo Liu, Sanglu Lu, RF-Kinect: A Wearable RFID-based Approach Towards 3D Body Movement Tracking, In Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile,Wearable and Ubiquitous Technologies, Vol. 2, No. 1, Article 41,2018.

Yafeng Yin, Qun Li, Lei Xie, Shanhe Yi, Edmund Novak, and Sanglu Lu. CamK: Camera-based Keystroke Detection and Localization for Small Mobile Devices. IEEE Transaction on Mobile Computing, 2018

Sheng Zhang, Zhuzhong Qian, Zhaoyi Luo, Sanglu Lu. Burstiness-Aware Resource Reservation for Server Consolidation in Computing clouds. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS), vol. 27, no. , pp. 964-977, April 2016

Guo Chen,Yuanwei Lu,Yuan Meng,Bojie Li,Kun Tan, Dan Pei,Peng Cheng,Layong Luo, Yongqiang Xiong, Xiaoliang Wang, Youjian Zhao, Fast and Cautious: Leveraging Multi-path Diversity for Transport Loss Recovery in Data Centers, USENIX ATC, 22-14 June, 2016

Bin Tang, Shenghao Yang, Baoliu Ye, Song Guo, Sanglu Lu, Near-optimal one-sided scheduling for coded segmented network coding, IEEE Transactions on Computers, 2015.

Copyright © 2018 - DISLAB